началоstart ~ софтуерът-и-азsoftware-and-i ~ биографияcv/resume ~ библиотекаlibrary ~ снимкиphotos ~ детскиkids' ~     български/.bg     english

06.2011

Notionery... Notion Organizer... Garden of Personal Notions.
Понятийник... Организатор на Понятия... Градина на Личните Понятия.

The wild geese do not intend to cast their reflection;
The water has no mind to receive their image.
Дивите гъски не възнамеряват да се отразяват;
Водата няма разум да възприеме образа им.
Дикие гуси не намеревают бросать тень;
Вода не имеет разума чтоб воспринять их образ.
Zenrin Зенрин

Sick of thinking in somebody else terms? of having to talk their language and use their glasses?
Sick of somebody else telling you what things are? what you like and dislike?

Welcome to the Garden of Personal Notions.

Express your knowledge about things and people in your own notions.
Grow the language of your own self.
You don't have to think only in common rails anymore.
You don't have to believe that "sand-color" means gray. Your "sand-color" is only yours - be it yellow, red or purple.
Name and sort things out your own way. Reuse and refine that knowledge next time.
Remember you disliked kisses.. but not anymore.. Not after that one.

Reuse your knowledge on the devices around you in the way they allow.
Computer, TV, player, phone, each that can do some part and interact with you.

Present your knowledge in various ways and target audiences and build bridges-translators to others' languages.
Learn about what they say, how they say it, analyze and build bridges-translators from others' languages.
Reuse and refine the translators next time.

Connect to outside world, check what people mean and bring your meaning.
Languages (yours, theirs or common ones) are tools, not and end by itself. Machines and applications too.

Everyone is like a house. Some a skyscraper, some a shack or hole - but still a house - for him or her or them or it.
Together, be yourself.

Омръзнало ли ти е да мислиш в понятията на другите? да говориш техния език и да ползваш техните очила?
Омръзнало ли ти е някой да ти казва какви са нещата? какво харесваш и не харесваш?

Добре дошъл в Градината на Личните Понятия.

Изрази себе си и своите знания за нещата и хората в твоите си понятия.
Отгледай езика на твоето аз.
Не е нужно вече да мислиш само в общите релси.
Няма нужда да вярваш че "цвят-пясък" значи сиво. Твоят "цвят-пясък" си е само твой - жълт, червен, или лилав.
Наречи и подреди нещата по твоя си начин. Използвай това знание и го доуточни следващия път.
Спомни си, ти не харесваше целувки.. но вече не е така.. Не и след онази.

Използвай знанието си на устройствата около тебе по начина който позволяват.
Компютър, телевизор, свирачка, телефон, кое да е дето може да прави по нещо и да общува с тебе.

Представи знанието си по разни начини и за разни слушатели и състави мостове-преводачи към езиците на другите.
Научи какво казват, как го казват, премисли и състави мостове-преводачи от езиците на другите.
Използвай и доуточни преводачите следващия път.

Свържи се с околния свят, виж какво имат предвид хората и допринеси твоето мнение.
Езиците (твоите, техните и общите такива) са средства, а не самоцел. Машините и приложенията също.

Всеки е като една къща. Някой като небостъргач, друг като колиба или дупка - но все къща - за него или нея или тях.
Заедно, бъди себе си.


This should be a System that helps you do "routine" things like remembering, learning and expressing yourself, about your known things.
Това трябва да е Система която ти помага да правиш "рутинни" неща като да запомняне, научаване и себеизразяване, относно познатите ти неща.

sounds broad? complex? impossible? it might be possible, already (protocols, semantical reasoning, each-device-a-computer). or at least some parts. and piece after piece..

YES i know it is difficult to grasp, as almost each sentence above opposes a dogma - a silo - a cathedral. Try reading it again. and again. Then try put a usecase of yours behind it..

звучи обширно? сложно? невъзможно? може и да е възможно вече. (протоколи, семантичен извод, всяко-устройство-е-компютър). или поне някои части. и капка по капка..

ДА знам че е трудно за схващане, тъй-като почти всяко изречение по-горе се противопоставя на някоя догма - или катедрала. Опитай да го прочетеш пак. и пак. После пробвай да си измислиш твоя си употреба..

my motto #2: One can't make decent tool/thing if has never been user of it.
The point of Notionery is that you're a user of yourself for quite a long time. So let there be a way to reuse some of that "routine" knowledge - over images, music, books, places, people etc, whatever targets-of-care-or-attitude - and focus thinking on all that doesnt fit. What? How? Why? Should i change the stored representation of me or should i change myself? is that same?
моето мото #2: Не можеш да направиш свестен инструмент/нещо, ако никога не си му бил потребител.
Същността на Понятийника е, че ти си потребител на себе си от доста дълго време. Та нека да има начин да се прилага (част от) това "рутинно" знание - върху картинки, музика, книги, места, хора и т.н. - каквито и да са обекти-на-лично-отношение-и-мнение - а мисленето да се съсредоточи върху всичко друго което не пасва. Какво? Как? Защо? Трябва ли да променя запомненото себе-представяне, или трябва да се променя аз? Едно и също ли е?

it's not easy. Key readings:

не е лесно. Ключови четива:


naming: personal notion organizer. ; notion idea concept conception belief opinion understanding view judgement - понятие идея представа възглед мнение схващане преценка ; личен - personal private peculiar ; организатор - organizer keeper caretaker custodian ; бележник - diary notebook ; съветник - advisor ; мъдрец - sage ; ум разум - reason wit mind sense judgement
писалка на тефтер | ballpen on notebook

Детски нещаKids' things
книжкиbooks
творения:легоcreations:lego

БиблиотекаLibrary
снимкиphotos
хайкуhaiku
Коджа кая 2019Kodzha kaia 2019
водолетwaterfly
обиколелоroundabike
направи самdo it yourself

софтуерът-и-азsoftware-and-i
биоcv

'2008-2023 ~ началоstart ~ софтуерът-и-азsoftware-and-i ~ биографияcv/resume ~ библиотекаlibrary ~ снимкиphotos ~ детскиkids' ~   az()svilendobrev _ com